Współpraca międzysektorowa oraz stosowanie strategii CSR mają znaczący wpływ na budowanie wizerunku nie tylko przedsiębiorstwa, ale również jednostek z nim powiązanych.

Dążenie do zbudowania wzajemnego zaufania i przejrzystości, zarówno w relacjach z otoczeniem zewnętrznym, jak i środowiskiem wewnętrznym organizacji, staje się dziś sposobem na prowadzenie biznesu i osiąganie przewagi konkurencyjnej.
Aby skutecznie wprowadzić w przedsiębiorstwie strategię CRS czy też współpracę międzysektorową Far Beyond Business proponuje doradztwo w tym zakresie, które obejmuje takie zagadnienia jak:
1.Analizę sytuacji przedsiębiorstwa pod kątem wprowadzenia skutecznej strategii CSR, dopasowanej do lokalnych możliwości.
2. Określenie i uporządkowanie działań, które firma już podjęła lub planuje podjąć, a w dalszej perspektywie nakreślenie i opracowanie strategii CSR, która będzie wprowadzana w firmie.
3. Opracowanie działań mających na celu szybkie i skuteczne wdrożenie przyjętej strategii.

Korzyści wynikające ze współpracy międzysektorowej i wprowadzenia w przedsiębiorstwie strategii CSR to przede wszystkim:
1. Świadome kształtowanie reputacji przedsiębiorstwa jako podmiotu uczciwego, działającego z poszanowaniem zasad etycznych, i wiarygodnego, co przekłada się na większą lojalność i zaufanie ze strony klientów, kontrahentów i pozostałych interesariuszy oraz pozyskanie i utrzymanie najlepszych pracowników i wzrost zaangażowania po stronie zespołu pracowniczego.
2. Zrównoważony, realizowany w perspektywie długoterminowej rozwój przedsiębiorstwa, optymalizacja kosztów operacyjnych oraz większa odporność przedsiębiorstwa na sytuacje kryzysowe.
3. Zwiększanie konkurencyjności, zwłaszcza na rynkach zagranicznych, gdzie strategie społecznej odpowiedzialności są bardziej oczekiwane.
4. Pozytywny wizerunek w oczach kontrahentów, urzędów, pracowników czy społeczności lokalnej który umożliwia długofalową współpracę z partnerami biznesowymi.