STOPKA

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „50+ – ZDOLNY NA RYNKU PRACY w powiatach olkuskim, chrzanowskim i oświęcimskim”. Projekt jest skierowany dla osób w wieku powyżej 50 roku życia, pozostające bez pracy (bierne zawodowo), zamieszkujące na terenie powiatów: olkuskiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego.

W ramach rekrutacji przewidujemy wyłonienie maksymalnie 40 uczestników projektu (osoby bierne zawodowo w wieku 50+)

Działania w ramach projektu:
1. Wsparcie obligatoryjne dla wszystkich uczestników:
– Identyfikacja potrzeb uczestników i doradztwo zawodowe
– Pośrednictwo pracy

2. Wsparcie, które może być realizowane na podstawie diagnozy potrzeb wyrażonych w Indywidualnym Planie Działania:
– Szkolenia zawodowe
– Staże zawodowe
– Wsparcie psychologiczne
– Zatrudnienie subsydiowane
– Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy

Wszystkie dokumenty rekrutacyjne można uzyskać w biurze projektu, lub pobrać z poniższego linku: DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Biuro projektu:

ul. Zwycięstwa 75
32-600 Oświęcim

e-mail: office@farbb.com
tel.: 534 838 833

Godziny pracy biura:


kontakt tylko zdalny do odwołania!

Projekt „50+ – ZDOLNY NA RYNKU PRACY w powiatach olkuskim, chrzanowskim i oświęcimskim” nr RPMP.08.02.00-12-0085/18 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowita wartość projektu: 1 462  254,10 PLN

W tym współfinansowanie ze środków UE: 1 389 004,10 PLN