STOPKA

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „50+ – ZDOLNY NA RYNKU PRACY w powiatach olkuskim, chrzanowskim i oświęcimskim”. Projekt jest skierowany dla osób w wieku powyżej 50 roku życia, pozostające bez pracy (bierne zawodowo, bezrobotne, długotrwale bezrobotne), zamieszkujących na terenie powiatów: olkuskiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego. Projekt jest realizowany w okresie od sierpnia 2018 do lipca 2020. Najbliższa rekrutacja do projektu ruszy 15 grudnia 2019 Więcej szczegółów pojawi się na tej stronie w pierwsze połowie marca.

W projekcie weźmie udział łącznie 100 osób (53 kobiet i 47 mężczyzn) w wieku powyżej 50 roku życia, pozostających bez pracy, zamieszkujących na terenie powiatów olkuskiego, chrzanowskiego i oświęcimskiego; ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, osób o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotnych oraz kobiet.

Działania w ramach projektu:
1. Wsparcie obligatoryjne dla wszystkich uczestników:
– Identyfikacja potrzeb uczestników i doradztwo zawodowe
– Pośrednictwo pracy

2. Wsparcie, które może być realizowane na podstawie diagnozy potrzeb wyrażonych w Indywidualnym Planie Działania:
– Szkolenia zawodowe
– Staże zawodowe
– Wsparcie psychologiczne
– Zatrudnienie subsydiowane
– Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy

Biuro projektu:

ul. Zwycięstwa 75
32-600 Oświęcim

e-mail: office@farbb.com
tel.: 534 838 833

Godziny pracy biura:

Poniedziałek: 15:00 – 18:00

Środa: 15:00 – 18:00

Projekt „50+ – ZDOLNY NA RYNKU PRACY w powiatach olkuskim, chrzanowskim i oświęcimskim” nr RPMP.08.02.00-12-0085/18 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowita wartość projektu: 1 462  254,10 PLN

W tym współfinansowanie ze środków UE: 1 389 004,10 PLN