Zamówienia publiczne

30.09.2016

Ogłoszenie o wyborze oferty na badania przemysłowe oraz eksperymentalne prace rozwojowe, których celem ma być opracowanie modelu regułowego silnika gier szkoleniowych dla autorskiej gry wspomagającej inwestowanie “Kinopol” wraz z przygotowaniem cyfrowej wersji gry pozwalającej na rozgrywkę w modelu rozproszonym na urządzeniach mieszanych dla opracowanej przez firmę Far Beyond Business gry szkoleniowej „Kinopol” w ramach programu: 1.2.3 BONY NA INNOWACJE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014‐2020.

Firma Far Beyond Business – Bartosz Kosiński zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta – Politechnika Krakowska. Wyżej wymieniony Wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu oraz w wyniku oceny oferty uzyskał łącznie za jedno kryterium 100 punktów.


21.09.2016

Firma Far Beyond Business zaprasza do wzięcia udziału w składaniu ofert w ramach programu: 1.2.3 BONY NA INNOWACJE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014‐2020. Oferty należy składać w z wykorzystaniem szablonu oferty (CZĘŚĆ B)

(pobierz).

1. Dane Zamawiającego:
Nazwa Zamawiającego Far Beyond Bussines – Bartosz Kosiński
Adres siedziby 31-150 Kraków, ul. Św. Filipa
NIP 599 287 99 94
Osoba do kontaktu Bartosz Kosiński
Nr telefonu 664 438 833
Adres e-mail office@farbb.com
2. Dane dotyczące zamówienia:
Rodzaj zamówienia (typ usługi) TYP 1: usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, dotyczące:
a) Badań mających na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, prowadzących do opracowania nowych produktów, procesów lub usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są badania przemysłowe oraz eksperymentalne prace rozwojowe, których celem ma być opracowanie modelu regułowego silnika gier szkoleniowych dla autorskiej gry wspomagającej inwestowanie “Kinopol” wraz z przygotowaniem cyfrowej wersji gry pozwalającej na rozgrywkę w modelu rozproszonym na urządzeniach mieszanych: stanowisko główne – komputer PC, urządzenia rozproszone – tablety z systemem Android.
Gra “Kinopol” została w całości zaprojektowana przez firmę FBB począwszy od logiki gry, poprzez projekt graficzny, a skończywszy na materiałach edukacyjnych. Gra ta mimo iż bazuje na klasycznych elementach gry takich jak plansza oraz karty do gry wyróżnia się oryginalnym pomysłem (inwestowanie w rozwój kina) oraz zaawansowanym zbiorem reguł wspomagających naukę zarządzania, inwestowania oraz planowania.
W ramach projektu zakłada się stworzenie cyfrowej wersji gry w oparciu o autorską koncepcję systemu rozproszonego, który umożliwi prowadzenie rozgrywki przez wiele rywalizujących ze sobą zespołów w tym samym czasie. Koncepcja ta składa się z następujących założeń:
● każdy z zespołów będzie posiadał wirtualną planszę gry na urządzeniu mobilnym,
● gra będzie zarządzana przez mistrza gry ze stanowiska głównego – komputera PC z podpiętym monitorem, na którym będą się ukazywać podsumowania po każdym etapie oraz będą prezentowane założenia dla kolejnego etapu gry,
● urządzenia mobilne będą podłączone przez Internet ze stanowiskiem głównym,
● możliwość podłączenia się do gry będzie kontrolowana przez mistrza gry ze stanowiska głównego,
● komunikacja między urządzeniami powinna być dwustronna oraz realizowana bez opóźnień w czasie rzeczywistym,
● interfejs wirtualnej planszy gry na urządzeniach mobilnych powinien być spójny z interfejsem stanowiska głównego,
● system powinien jednoznacznie zarządzać uprawnieniami – w trakcie rundy poszczególne zespoły widzą tylko swoje dane oraz dane udostępnione przez mistrza gry, a po zakończonej rundzie mają dodatkowo dostęp do wybranych danych pozostałych zespołów.
Zadaniem wykonawcy będzie opracowanie programowego modelu systemu rozproszonego, który spełni wyżej wskazane założenia. Zakładanym rezultatem projektu powinien być prototyp takiego systemu, który zostanie przetestowany wraz z pracownikami firmy w warunkach zbliżonych do rzeczywistych warunków użytkowania systemu.
W szczególności w ramach projektu powinny zostać przeprowadzone następujące badania przemysłowe oraz eksperymentalne prace rozwojowe:
1. Zamodelowanie logiki gry Kinopol w postaci regułowego silnika gier oraz opracowanie graficznego edytora, który będzie pozwalał na zarzadzanie tymi regułami oraz zmianę wartości i wag dla poszczególnych zdarzeń występujących w grze. Edytor ten powinien wejść w skład panelu zarządzania dostępnego dla Mistrza gry na stanowisku centralnym.
2. Opracowanie modułu komunikacyjnego, który pozwoli na swobodną, dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym między stanowiskiem centralnym (komputer PC), a urządzeniami przenośnymi (tablety Android).
3. Opracowanie graficznego interfejsu użytkownika dla aplikacji na stanowisko centralne oraz dla aplikacji mobilnej. Interfejsy te powinny być spójne wizualnie oraz w zakresie interakcji.
4. Opracowanie wirtualnego pulpitu gry dla Mistrza gry z możliwością definiowania warunków wstępnych gry, oraz z możliwością zarządzania rozgrywką w jej trakcie.
5. Opracowanie wirtualnego pulpitu gry dla urządzeń mobilnych, które pozwolą każdemu zespołowi na wprowadzenie indywidualnych parametrów gry (typu nazwa oraz logo kina).
6. Opracowanie modułu prezentującego wyniki w postaci graficznej (wykresy oraz zestawienia tabelaryczne) na stanowisku centralnym (pełne zestawienie) oraz na urządzeniach mobilnych (szczegółowe informacje indywidualne, uproszczone informacja dotyczące pozostałych zespołów).
7. Opracowanie schematu bazy danych dla wbudowanego systemu pomocy w grze oraz dla przygotowanych materiałów edukacyjnych.
Zamawiający wymaga, aby projekt był realizowany przyrostowo w ściśle określonych iteracjach (czas każdej iteracji będzie ustalany wspólnie z zamawiającym). Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania testów akceptacyjnych po każdej iteracji i uczestniczenia w określaniu wymagań dla kolejnych iteracji. Po wykonaniu prac projektowych wykonawca przeprowadzi wspólnie z zamawiającym testy w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

Nr CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień

73100000-3 – Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
73120000-9 – Usługi eksperymentalno-rozwojowe
73110000-6 – Usługi badawcze

Termin realizacji zamówienia

od dnia 01.01.2017 do dnia 30.06.2017

Termin i sposób składania ofert

Oferty należy składać wyłącznie na załączonym do zapytania ofertowego formularzu (Część B):
– osobiście, w biurze Far Beyond Business, przy ul. Warszawskiej 1/16, 31‐155 Kraków lub,
– drogą pocztową, na adres Ul. Św. Filipa 23/3, 31-150 Krakówod dnia 22.09.2016 r. do dnia 29.09.2016 r.

Termin związania ofertą

94 dni
3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
Lp. Warunek udziału w postępowaniu Opis w jaki sposób Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunku
1. Podmiot należy do katalogu podmiotów uprawnionych do świadczenia usług badawczo-rozwojowych i/lub usług proinnowacyjnych:
Podmiot należy do katalogu podmiotów uprawnionych do świadczenia usług badawczo-rozwojowych i/lub usług proinnowacyjnych 1. Jednostka naukowa, w rozumieniu ustawy z dn.
30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A lub
B, o której mowa w tej ustawie,
2. Przedsiębiorca posiadający status centrum badawczo‐rozwojowego w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania
działalności innowacyjnej, oraz posiadający siedzibę na terytorium RP,
3. Niezależne jednostki, stanowiące akredytowane laboratorium (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane
laboratorium (ujęte w aktualnym obwieszczeniu Ministra Rozwoju w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i
jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach), posiadające siedzibę na terytorium
RP,
4. Centra transferu technologii w rozumieniu ustawy z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
5. Spółki celowe w rozumieniu ustawy z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
W postępowaniu mogą wziąć udział tylko podmioty należące do katalogu opisanych w pkt. 1.
Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunku na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu oferty. Wykonawca ma obowiązek dokładnie opisać rodzaj kategorii, do której należy.
2. Podmiot dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania przedmiotu zamówienia:
Posiada przynajmniej 3 stanowiska robocze do projektowania aplikacji mobilnych wyposażone w komputery PC z podłączonymi urządzeniami mobilnymi, posiada komputer stacjonarny mogący pełnić funkcję serwera oraz router bezprzewodowy z możliwością transmisji WiFi
Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunku na podstawie opisu potencjału technicznego zawartego w formularzu oferty. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w formularzu oferty nazwę zasobu, jego istotne parametry oraz sposób jego wykorzystania w ramach przedmiotu zamówienia.
3. Podmiot dysponuje odpowiednim potencjałem kadrowym do wykonania przedmiotu zamówienia:
W swoich zasobach posiada specjalistów z wykształceniem informatycznym posiadających doświadczenie z zakresu projektowania aplikacji mobilnych, projektowania systemów rozproszonych, implementacji aplikacji dla systemu Winodws i Linuks. Osoby te powinny mieć doświadczenie w realizacji projektów zbliżonych do opisanego w opisie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunku na podstawie opisu potencjału kadrowego zawartego w formularzu oferty. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w formularzu oferty imię i nazwisko specjalistów, tytuł naukowy, wykształcenie i umiejętności, formę zatrudnienia oraz zakres prac w ramach wykonywania przedmiotu zamówienia.
4. Kryteria oceny ofert:
Kryterium obligatoryjne cena
Liczba punktów, którą można zdobyć za kryterium cena Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium cena
100 Pc=(Cmin/Cc) x Pkt. max
gdzie:
Pc – ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium cena
Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich badanych ofert
Cc – cena brutto oferty badanej
Pmax – maksymalna ilość punktów, jakie można otrzymać za kryterium cena
5. Informacje dodatkowe:

Wytyczne do przygotowania oferty

1. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę całkowitą netto oraz brutto wyrażoną w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania wariantowe lub alternatywne spowoduje jej odrzucenie.
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
5. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.
6. Oferty składane są z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 część B do wniosku o dofinansowanie.

Informacja dotycząca powiązań kapitałowych
lub osobowych

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja dotycząca zmiany umowy

Nie przewiduje się wprowadzania zmian w umowie o udzielenie zamówienia publicznego, za wyjątkiem zmian nieistotnych, tzn. nie wpływających na kryteria oceny ofert (np. zmiana dotycząca danych adresowych stron umowy).

Informacja dotycząca finansowania przedmiotu zamówienia

Zamawiający ubiega się o przyznanie dofinansowania, na wykonanie przedmiotu zamówienia, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.2.3 BONY NA INNOWACJE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.