50+ – ZDOLNY NA RYNKU PRACY w powiatach olkuskim, chrzanowskim i oświęcimskim

Numer umowy: RPMP.08.02.00-12-0085/18-00
Uczestnicy projektu: Osoby w wieku powyżej 50 roku życia, pozostające bez pracy (bierne zawodowo, bezrobotne, długotrwale bezrobotne), zamieszkujące na terenie powiatów: olkuskiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego.
Projekt dla 100 osób (53 kobiet i 47 mężczyzn) w wieku powyżej 50 roku życia, pozostających bez pracy, zamieszkujących na terenie powiatów olkuskiego, chrzanowskiego i oświęcimskiego; ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, osób o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotnych oraz kobiet.

Działania w ramach projektu:
– Identyfikacja potrzeb uczestników i doradztwo zawodowe
– Szkolenia zawodowe
– Staże zawodowe
– Pośrednictwo pracy
– Wsparcie psychologiczne
– Zatrudnienie subsydiowane
– Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy

Biuro projektu:
Bartosz Kosiński – Far Beyond Business
Ul. Św. Filipa 23/3, 31-150 Kraków