Monitoring i ewaluacja projektów finansowanych z Funduszy Unii Europejskiej

Ewaluacja to okresowa ocena efektywności, skuteczności, oddziaływania, trwałości i zgodności projektu w kontekście założonych celów. Dobrze przemyślane i przeprowadzone badanie ewaluacyjne może w sposób znaczący podnieść jakość działania przedsiębiorstwa lub organizacji.
Oferujemy przeprowadzanie ewaluacji projektów finansowanych zarówno ze środków zewnętrznych (unijnych, krajowych, międzynarodowych), jak i wewnętrznych.

Współpraca obejmuje:
1. Przygotowanie i uzasadnienie potrzeby realizacji programu lub projektu oraz okresowy bądź ciągły monitoring postępów realizacji działań celem bieżącej korekty sposobów realizacji założonych celów oraz wprowadzania niezbędnych poprawek.

2. Przygotowanie narzędzi i dokumentacji potrzebnych do prowadzenia monitoringu i ewaluacji projektu.

3. Stworzenie raportu z ewaluacji projektu wraz z wnioskami wynikłymi z podjętych działań oraz wskazaniami i rekomendacjami na przyszłość.

Korzyści płynące ze stosowania monitoringu i ewaluacji przedsiębiorstw to przede wszystkim:
1. Bieżące kontrolowanie zgodności wykonania celów z pierwotnymi założeniami, co umożliwia szybkie wprowadzanie niezbędnych korekt i działań naprawczych.
2. Podniesienie jakości i sprawności działania przedsiębiorstwa poprzez diagnozę potrzeb i oczekiwań grupy docelowej.
3. Ocena długofalowych skutków i efektów podjętych działań, co daje dobrą podstawę do oceny skuteczności i zasadności zastosowania tych działań ponownie.